Đổi tên file hàng loạt bằng Python

python, hưỡng dẫn đổi tên file hàng loạt bằng python
Hello xin chào các bạn. Hình như cũng lâu lắm rồi mình mới đăng bài ấy nhỉ :)))
Hôm nay mình sẽ hưỡng dẫn các bạn cách đổi tên file hàng loạt bằng python nhé.
Yêu cầu: Hiểu biết về python cơ bản
Bước 1: Các bạn cần phải cài đặt python nhấp vào đây để tài về Bước 2: Tạo một thư mục đặt tên dễ nhớ, sau đó để hết tất cả file cần đổi tên vào trong. ,br/> Lưu ý: Nhớ chuyển file ảnh ra ảnh, video ra video nhé, nếu không nó sẽ đổi hết thành định dạng trong code gây lỗi file đó.
Bước 3: Các bạn tạo cho mình một file python bất kì VD: {name}.py
Chèn đoạn mã dưới đây vào

# Python 3 code to rename multiple
# files in a directory or folder
 
# importing os module
import os
 
# Function to rename multiple files
def main():
  folder = "tt"
  for count, filename in enumerate(os.listdir(folder)):
    dst = f"Eris_girlxinh{str(count)}.jpg"
    src =f"{folder}/{filename}" # foldername/filename, if .py file is outside folder
    dst =f"{folder}/{dst}"
     
    # rename() function will
    # rename all the files
    os.rename(src, dst)
 
# Driver Code
if __name__ == '__main__':
   
  # Calling main() function
  main()

Giải Thích Code

Hàm import os dùng để nạp module os
folder = "tt" // Ở đây bạn sẽ thay thế tên folder mà bạn đã tạo
dst = f"Eris_girlxinh{str(count)}.jpg" // Tên cần đổi "Eris_girlxinh1.jpg"
Bước 4: Sử dụng phần mềm Visual Studio Code hoặc phần mềm chạy code nào khác open file đã tạo vd: {name}.py. Sử dụng cú pháp python {name}.py để chạy code

1 comment

 1. Liên kết bạn bè với tôi
  Tiêu đề : ToanAiTi
  Liên kết : https://toanit.co
  Mô tả : Chia sẻ AppleID và thủ thuật

© Quang Sáng Blog. All rights reserved. | Protected By DMCA.

Developed by Jago Desain