Đổi tên file hàng loạt bằng Python

Hello xin chào các bạn. Hình như cũng lâu lắm rồi mình mới đăng bài ấy nhỉ :)))
Hôm nay mình sẽ hưỡng dẫn các bạn cách đổi tên file hàng loạt bằng python nhé.
Yêu cầu: Hiểu biết về python cơ bản
Bước 1: Các bạn cần phải cài đặt python nhấp vào đây để tài về Bước 2: Tạo một thư mục đặt tên dễ nhớ, sau đó để hết tất cả file cần đổi tên vào trong. ,br/> Lưu ý: Nhớ chuyển file ảnh ra ảnh, video ra video nhé, nếu không nó sẽ đổi hết thành định dạng trong code gây lỗi file đó.
Bước 3: Các bạn tạo cho mình một file python bất kì VD: {name}.py
Chèn đoạn mã dưới đây vào

# Python 3 code to rename multiple
# files in a directory or folder
 
# importing os module
import os
 
# Function to rename multiple files
def main():
  folder = "tt"
  for count, filename in enumerate(os.listdir(folder)):
    dst = f"Eris_girlxinh{str(count)}.jpg"
    src =f"{folder}/{filename}" # foldername/filename, if .py file is outside folder
    dst =f"{folder}/{dst}"
     
    # rename() function will
    # rename all the files
    os.rename(src, dst)
 
# Driver Code
if __name__ == '__main__':
   
  # Calling main() function
  main()


Giải Thích Code

Hàm import os dùng để nạp module os
folder = "tt" // Ở đây bạn sẽ thay thế tên folder mà bạn đã tạo
dst = f"Eris_girlxinh{str(count)}.jpg" // Tên cần đổi "Eris_girlxinh1.jpg"
Bước 4: Sử dụng phần mềm Visual Studio Code hoặc phần mềm chạy code nào khác open file đã tạo vd: {name}.py. Sử dụng cú pháp python {name}.py để chạy code