Download Ảnh Hàng Loạt Bằng Python

Chia sẻ cho các bạn mã nguồn download ảnh hàng loạt từ json
Hello xin chào các bạn lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ hưỡng dẫn cho các bạn cách download ảnh hàng loạt bằng Python nhé. Lý do xuất hiện bài này là do mình đang ngồi tìm cách download 4k3 ảnh từ một file json nào đó, nên sẵn tiện viết lại chia sẻ cho các bạn nào cần nhé. Pro thì xin tha cho em ạ.

Thì sẵn tiện thì mình dùng JSON luôn nhé.
Đoạn source code Python như sau:

# Importing required libraries
import urllib.request
import json
import os
# Adding information about user agent
opener=urllib.request.build_opener()
opener.addheaders=[('User-Agent','Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1941.0 Safari/537.36')]
urllib.request.install_opener(opener)
f = open('data.json',)
data = json.load(f)
output_dir = 'images'
# Make output directory if not exist
if not os.path.exists(output_dir):
  os.makedirs(output_dir)
# save path
for i in data['data']:
  filename = i.split("/")[-1]
  image_save_path = output_dir + '/' + os.path.basename(i)
# calling urlretrieve function to get resource
  urllib.request.urlretrieve(i, image_save_path)
  print(image_save_path)
f.close()


Trong code trên mình sẽ mở file data.json sau đó là truy cập vào biến data và lấy liên kết ảnh.
Sau đó get name ảnh và cho lưu vào thư mục images.
Vậy là xong lưu lại và chạy thôi.
À quên cấu trúc json mình đang sử dụng là

{
	"data": [
  "link ảnh 1",
  "link ảnh 2",
  "link ảnh 3".
  ........
  ]
}

Post a Comment

© Quang Sáng Blog. All rights reserved. | Protected By DMCA.

Developed by Jago Desain