Share Code BanMail247.Online

Hình ảnh home:

Hình ảnh trang đăng nhập:


Tính năng

  • Mua
  • Nạp Tự động API Napthengay.com
  • quản lý thành viên
  • Cộng tiền - trừ tiền thành viên
  • Thêm loại sản phẩm
  • Thêm sản phẩm
  • Gửi ticket

Mod Lại Từ Back End Của Code Bán Mail Lĩnh

Download Soucre

Mật khẩu giải nén:
quangsangitfile
Nguồn: Đình Nam (DiendanIT)