Trang Trí Trang Web Bằng Hiệu Ứng Snow Lạnh Giá Cho Mùa Noel NàyNhư tiêu đề thì hôm nay mình sẽ chia sẻ tới anh em cách trang trí trang web của bạn bằng hiệu ứng snow để đón ngày noel lạnh giá nhé.

Cách làm rất nhẹ chỉ đơn giản có mỗi Javascript thôi ạ :)))

Cách Làm:

Để có thể thêm hiệu ứng này các bạn chỉ cần copy đoạn JavaScript dưới đây đặt lên trên thẻ </body> là xong


<script type='text/javascript'>
/*<![CDATA[*/
// Số bông tuyết (Không khuyến khích nhiều hơn 30-40)
var snowmax=40
// Tùy chọn màu sắc cho tuyết, có thể nhiều màu khác nhau như bên dưới
var snowcolor=new Array("#aaaacc","#ddddff","#ccccdd","#f3f3f3","#f0ffff")
// Thiết lập font chữ để tạo ra tuyết, vì các font chữ khác nhau thì hình dạng dấu * cũng khác nhau
var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")
// Thiết lập ký tự tạo ra tuyết (Khuyến khích: *)
var snowletter="*"
// Thiết lập tốc độ rơi xuống (Đề nghị trong khoảng 0.3-2)
var sinkspeed=0.6
// Kích thước tối đa của bông tuyết
var snowmaxsize=50
// Kích thước tối thiểu của bông tuyết
var snowminsize=8
// Thiết lập vùng tuyết rơi
// 1 cho toàn bộ trang web, 2 cho phần bên trái
// 3 cho phần trung tâm, 4 cho phần bên phải
var snowingzone=1
// Không được chỉnh code ở bên dưới
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
var x_mv=new Array();
var crds=new Array();
var lftrght=new Array();
var browserinfos=navigator.userAgent
var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/)
var ns6=document.getElementById&&!document.all
var opera=browserinfos.match(/Opera/)
var browserok=ie5||ns6||opera
function randommaker(range) {
rand=Math.floor(range*Math.random())
return rand
}
function initsnow() {
if (ie5 || opera) {
marginbottom = document.body.scrollHeight
marginright = document.body.clientWidth-15
}
else if (ns6) {
marginbottom = document.body.scrollHeight
marginright = window.innerWidth-15
}
var snowsizerange=snowmaxsize-snowminsize
for (i=0;i<=snowmax;i++) {
crds[i] = 0;
lftrght[i] = Math.random()*15;
x_mv[i] = 0.03 + Math.random()/10;
snow[i]=document.getElementById("s"+i)
snow[i].style.fontFamily=snowtype[randommaker(snowtype.length)]
snow[i].size=randommaker(snowsizerange)+snowminsize
snow[i].style.fontSize=snow[i].size+'px';
snow[i].style.color=snowcolor[randommaker(snowcolor.length)]
snow[i].style.zIndex=1000
snow[i].sink=sinkspeed*snow[i].size/5
if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
snow[i].posy=randommaker(2*marginbottom-marginbottom-2*snow[i].size)
snow[i].style.left=snow[i].posx+'px';
snow[i].style.top=snow[i].posy+'px';
}
movesnow()
}
function movesnow() {
for (i=0;i<=snowmax;i++) {
crds[i] += x_mv[i];
snow[i].posy+=snow[i].sink
snow[i].style.left=snow[i].posx+lftrght[i]*Math.sin(crds[i])+'px';
snow[i].style.top=snow[i].posy+'px';
if (snow[i].posy>=marginbottom-2*snow[i].size || parseInt(snow[i].style.left)>(marginright-3*lftrght[i])){
if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
snow[i].posy=0
}
}
var timer=setTimeout("movesnow()",50)
}
for (i=0;i<=snowmax;i++) {
document.write("<span id='s"+i+"' style='position:absolute;top:-"+snowmaxsize+"'>"+snowletter+"</span>")
}
if (browserok) {
window.onload=initsnow
}
//]]>
</script>

1 comment

  1. Thanks you for sharing this Premium Blogger Template.

© Quang Sáng Blog. All rights reserved. | Protected By DMCA.

Developed by Jago Desain