Xóa JavaScript Và CSS Mặc Định Trên Blogger/Blogspot Không Bị Lỗi -->Khi thiết kế một template mình luôn muốn làm chủ hoàn toàn nó. Có 2 thành phần CSS và Javascript được Blogger tự động thêm vào, chính vì vậy chúng ta không chỉnh sửa được. Để template được hoàn toàn "sạch sẽ" ta sẽ loại bỏ 2 thành phần này.

Loại Bỏ JavaScript

Đoạn JavaScript sẽ có dạng như này
<script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/1783702637-widgets.js"></script>

Đoạn JavaScript này được chèn tự động vào blog của bạn sau thẻ </body> làm cho blog của chúng ta bị báo lỗi trên Google PageSpeed Insights để xóa đoạn JavaScript này các bạn chỉ cần tìm thẻ <html và thay đoạn code dưới đây vào đó là xong

<html b:css='false' b:defaultwidgetversion='2' b:js='false' b:layoutsVersion='3' b:responsive='true' b:templateVersion='1.3.0' expr:dir='data:blog.languageDirection' lang='vi' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>

Một Chút Sơ Lược Về Đoạn Code Này

  • b:css='false' : Xóa bỏ css mặc định
  • b:defaultwidgetversion='2' : Nâng cấp widget lên version 2
  • b:js='false' : Xóa bỏ JS mặc định
  • b:layoutsVersion='3' : Nâng cấp layout lên Version 3
  • b:responsive='true' : Chúng ta không cần phải tắt chế độ mobile mặc định của blogspot nữa
  • b:templateVersion='1.3.0' : Nâng cấp template lên phiên bản 1.3.0

Có một số lưu ý khi xóa JavaScrip này là sẽ làm trang Bố Cục của các bạn sẽ lột sột gây khó chịu, hãy cân nhắc trước khi loại bỏ nó

Loại Bỏ CSS


Đoạn CSS mặc định sẽ có dạng
<link href="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/3597120983-css_bundle_v2.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
và dạng
<link href='https://www.blogger.com/dyn-css/authorization.css?targetBlogID=9152182979441985848&amp;zx=e72fd31e-6a82-48ee-8c55-d4450dd3212c' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#39;)media=&#39;all&#39;' rel='stylesheet'/><noscript><link href='https://www.blogger.com/dyn-css/authorization.css?targetBlogID=9152182979441985848&amp;zx=e72fd31e-6a82-48ee-8c55-d4450dd3212c' rel='stylesheet'/></noscript>

Đoạn CSS này có tác dụng hiển thị nút chỉnh sửa bài viết, chỉnh sửa widget và xóa bình luận vân vân và mây mây

Để xóa 2 đoạn này các bạn cần làm như sau

<head> chuyển đối nó thành &lt;head&gt;
</head> chuyển đổi nó thành &lt;/head&gt;
<body> chuyển đổi nó thành &lt;body&gt;
</body> chuyển đổi thành &lt;!--<head/>&lt;!--<body/>--&gt;&lt;/body&gt;

Vui lòng không thêm bớt trong phần này

Post a Comment

© Quang Sáng Blog. All rights reserved. | Protected By DMCA.

Developed by Jago Desain