Tổng Hợp Một Số Sitemap Đẹp Dành Cho Blogger/Blogspot


Ở bài viết này mình sẽ chia sẻ cho các bạn 3 mẫu mà mình sưu tầm được. Chắc các bạn đều đã biết các thêm rồi đúng không. Nên mình cũng không nói cách thêm như thế nào nhé.

Mẫu 1: 

Javascript/HTML

<div class="spicetab" id="spicetab"></div>
<script>
var tabbedTAB={blogUrl:"https://quangsangit.com/",containerId:"spicetab",activeTab:1,showDates:!0,showSummaries:!1,numChars:200,showThumbnails:!0,thumbSize:60,noThumb:"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAADElEQVQImWOor68HAAL+AX7vOF2TAAAAAElFTkSuQmCC",monthNames:["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"],newTabLink:!0,maxResults:99999,preload:0,sortAlphabetically:!0,showNew:7,newText:' &ndash; <em style="color:#ff0000;">New</em>'};
!function(a,b){var c=(new Date).getTime(),d={blogUrl:"https://quangsangit.com",containerId:"spicetab",activeTab:1,showDates:!1,showSummaries:!1,numChars:200,showThumbnails:!1,thumbSize:40,noThumb:"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAADElEQVQImWOor68HAAL+AX7vOF2TAAAAAElFTkSuQmCC",monthNames:["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"],newTabLink:!0,maxResults:99999,preload:0,sortAlphabetically:!0,showNew:!1,newText:' &ndash; <em style="color:#ff0000;">New!</em>'};if("undefined"==typeof tabbedTAB)tabbedTAB=d;else for(var e in d)d[e]="undefined"!=typeof tabbedTAB[e]?tabbedTAB[e]:d[e];a["clickTabs_"+c]=function(a){for(var b=document.getElementById(d.containerId),c=b.getElementsByTagName("ol"),e=b.getElementsByTagName("ul")[0],f=e.getElementsByTagName("a"),g=0,h=c.length;h>g;++g)c[g].style.display="none",c[parseInt(a,10)].style.display="block";for(var i=0,j=f.length;j>i;++i)f[i].className="",f[parseInt(a,10)].className="active-tab"},a["showTabs_"+c]=function(e){for(var f=parseInt(e.feed.openSearch$totalResults.$t,10),g=d,h=e.feed.entry,i=e.feed.category,j="",l=0;l<(g.showNew===!0?5:g.showNew)&&l!==h.length;++l)h[l].title.$t=h[l].title.$t+(g.showNew!==!1?g.newText:"");h=g.sortAlphabetically?h.sort(function(a,b){return a.title.$t.localeCompare(b.title.$t)}):h,i=g.sortAlphabetically?i.sort(function(a,b){return a.term.localeCompare(b.term)}):i,j='<span class="tab-line"></span><ul class="tab-tabs">';for(var m=0,n=i.length;n>m;++m)j+='<li class="tab-tab-item-'+m+'"><a onclick="clickTabs_'+c+"("+m+');return false;" onmousedown="return false;" href="javascript:;">'+i[m].term+"</a></li>";j+="</ul>",j+='<div class="tab-content">';for(var o=0,n=i.length;n>o;++o){j+='<ol class="panel" data-category="'+i[o].term+'"',j+=o!=g.activeTab-1?' style="display:none;"':"",j+=">";for(var p=0;f>p&&p!==h.length;++p){for(var q,r=h[p],s=r.published.$t,t=g.monthNames,u=r.title.$t,v=("summary"in r&&g.showSummaries===!0?r.summary.$t.replace(/<br *\/?>/g," ").replace(/<.*?>/g,"").replace(/[<>]/g,"").substring(0,g.numChars)+"&hellip;":""),w=("media$thumbnail"in r&&g.showThumbnails===!0?'<img class="thumbnail" style="width:'+g.thumbSize+"px;height:"+g.thumbSize+'px;" alt="" src="'+r.media$thumbnail.url.replace(/\/s\d(\-c)?\//,"/s"+g.thumbSize+"-c/")+'"/>':'<img class="thumbnail" style="width:'+g.thumbSize+"px;height:"+g.thumbSize+'px;" alt="" src="'+g.noThumb.replace(/\/s\d(\-c)?\//,"/s"+g.thumbSize+"-c/")+'"/>'),x=r.category||[],y=g.showDates?'<time datetime="'+s+'" title="'+s+'">'+s.substring(8,10)+" "+t[parseInt(s.substring(5,7),10)-1]+" "+s.substring(0,4)+"</time>":"",z=0,A=r.link.length;A>z;++z)if("alternate"===r.link[z].rel){q=r.link[z].href;break}for(var B=0,C=x.length;C>B;++B){var D=g.newTabLink?' target="_blank"':"";x[B].term===i[o].term&&(j+='<li title="'+x[B].term+'"',j+=g.showSummaries?' class="bold"':"",j+='><a href="'+q+'"'+D+">"+u+y+"</a>",j+=g.showSummaries?'<span class="summary">'+w+v+'<span style="display:block;clear:both;"></span></span>':"",j+="</li>")}}j+="</ol>"}j+="</div>",j+='<div style="clear:both;"></div>',b.getElementById(g.containerId).innerHTML=j,a["clickTabs_"+c](g.activeTab-1)};var f=b.getElementsByTagName("head")[0],g=b.createElement("script");g.src=d.blogUrl.replace(/\/+$|[\?&#].*$/g,"")+"/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&max-results="+d.maxResults+"&orderby=published&callback=showTabs_"+c,"onload"!==d.preload?a.setTimeout(function(){f.appendChild(g)},d.preload):a.onload=function(){f.appendChild(g)}}(window,document);
</script>

CSS

.spicetab{border-radius:15px;margin:0 auto;position:relative;opacity: .9;background:linear-gradient(90deg, rgb(169, 108, 232), rgb(0, 115, 183));background-size:400% 400%;animation:Gradient 15s ease infinite}
.spicetab .loading{display:block;padding:2px 12px;color:#fff}
.spicetab ul,.spicetab ol,.spicetab li{list-style:none;color: #fff; margin:0;padding:0}
.spicetab .tab-tabs{width:20%;float:left}
.spicetab .tab-tabs li a{display:block;overflow:hidden;color:#fff;text-decoration:none;padding:12px;font-size:13px;transition:all .3s}
.spicetab .tab-tabs li a:hover{background-color:rgba(0,0,0,0.05)}
.spicetab .tab-tabs li a.active-tab{background:rgba(0,0,0,0.05);position:relative;z-index:5;margin:0 -1px 0 0}
.spicetab .tab-content,.spicetab .tab-line{width:80%;float:right;background-color:#fff;box-sizing:border-box}
.spicetab .tab-line{float:none;display:block;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0}
.spicetab .panel{position:relative;z-index:5}
.spicetab .panel li a{text-decoration: none;color:#737373;display:block;position:relative;font-weight:500;font-size:14px;padding:6px 12px;overflow:hidden}
.spicetab .panel li time{display:block;font-weight:bold;font-size:11px;color:#4285f4;float:right}
.spicetab .panel li .summary{display:block;padding:10px 12px 10px;font-size:13px}
.spicetab .panel li .summary img.thumbnail{float:left;display:block;margin:5px 8px 0 0;width:72px;height:72px;background-color:#fafafa}
.spicetab .panel li{background-color:#f9f9f9;margin:0}
.spicetab .panel li:nth-child(even){background-color:#fff}
.spicetab .panel li a:hover,.spicetab .panel li a:focus,.spicetab .panel li.bold a{background-color:rgba(0,0,0,0.03);outline:none}
.spicetab .panel li a em{background:#0998ce;color:#fff!important;font-style:initial;font-size:11px;margin:0 0 0 5px;padding:2px 10px;border-radius:22px}
.spicetab .panel li:before{display:none}
@-webkit-keyframes Gradient{0%{background-position:0% 50%}50%{background-position:100% 50%}100%{background-position:0% 50%}}
@-moz-keyframes Gradient{0%{background-position:0% 50%}50%{background-position:100% 50%}100%{background-position:0% 50%}}
@keyframes Gradient{0%{background-position:0% 50%}50%{background-position:100% 50%}100%{background-position:0% 50%}}
@media (max-width:768px){.spicetab .tab-tabs,.spicetab .tab-content{overflow:hidden;width:auto;float:none;display:block}.spicetab .tab-tabs li{display:inline;float:left}.spicetab .tab-tabs li a.active-tab{background-color:rgba(64,64,64,0.1)}.spicetab .tab-content{border:none}.spicetab .tab-line,.spicetab .panel li time{display:none}}

Jquery

<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js'></script>

Mẫu 2:

Javascript/HTML

<div class="spicetab" id="spicetab"></div>
<script>
var tabbedTAB={blogUrl:"https://quangsangit.com/",containerId:"spicetab",activeTab:1,showDates:!0,showSummaries:!1,numChars:200,showThumbnails:!0,thumbSize:60,noThumb:"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAADElEQVQImWOor68HAAL+AX7vOF2TAAAAAElFTkSuQmCC",monthNames:["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"],newTabLink:!0,maxResults:99999,preload:0,sortAlphabetically:!0,showNew:7,newText:' &ndash; <em style="color:#ff0000;">New</em>'};
<script type='text/javascript'>
var postTitle = new Array();
var postUrl = new Array();
var postPublished = new Array();
var postDate = new Array();
var postLabels = new Array();
var postRecent = new Array();
var sortBy = "titleasc";
var numberfeed = 0;
function bloggersitemap(a) {
function b() {
if ("entry" in a.feed) {
var d = a.feed.entry.length;
numberfeed = d;
ii = 0;
for (var h = 0; h < d; h++) {
var n = a.feed.entry[h];
var e = n.title.$t;
var m = n.published.$t.substring(0, 10);
var j;
for (var g = 0; g < n.link.length; g++) {
if (n.link[g].rel == "alternate") {
j = n.link[g].href;
break
}
}
var o = "";
for (var g = 0; g < n.link.length; g++) {
if (n.link[g].rel == "enclosure") {
o = n.link[g].href;
break
}
}
var c = "";
if ("category" in n) {
for (var g = 0; g < n.category.length; g++) {
c = n.category[g].term;
var f = c.lastIndexOf(";");
if (f != -1) {
c = c.substring(0, f)
}
postLabels[ii] = c;
postTitle[ii] = e;
postDate[ii] = m;
postUrl[ii] = j;
postPublished[ii] = o;
if (h < 10) {
postRecent[ii] = true
} else {
postRecent[ii] = false
}
ii = ii + 1
}
}
}
}
}
b();
sortBy = "titledesc";
sortPosts(sortBy);
sortlabel();
displayToc();
}
function sortPosts(d) {
function c(e, g) {
var f = postTitle[e];
postTitle[e] = postTitle[g];
postTitle[g] = f;
var f = postDate[e];
postDate[e] = postDate[g];
postDate[g] = f;
var f = postUrl[e];
postUrl[e] = postUrl[g];
postUrl[g] = f;
var f = postLabels[e];
postLabels[e] = postLabels[g];
postLabels[g] = f;
var f = postPublished[e];
postPublished[e] = postPublished[g];
postPublished[g] = f;
var f = postRecent[e];
postRecent[e] = postRecent[g];
postRecent[g] = f
}
for (var b = 0; b < postTitle.length - 1; b++) {
for (var a = b + 1; a < postTitle.length; a++) {
if (d == "titleasc") {
if (postTitle[b] > postTitle[a]) {
c(b, a)
}
}
if (d == "titledesc") {
if (postTitle[b] < postTitle[a]) {
c(b, a)
}
}
if (d == "dateoldest") {
if (postDate[b] > postDate[a]) {
c(b, a)
}
}
if (d == "datenewest") {
if (postDate[b] < postDate[a]) {
c(b, a)
}
}
if (d == "orderlabel") {
if (postLabels[b] > postLabels[a]) {
c(b, a)
}
}
}
}
}
function sortlabel() {
sortBy = "orderlabel";
sortPosts(sortBy);
var a = 0;
var b = 0;
while (b < postTitle.length) {
temp1 = postLabels[b];
firsti = a;
do {
a = a + 1
} while (postLabels[a] == temp1);
b = a;
sortPosts2(firsti, a);
if (b > postTitle.length) {
break
}
}
}
function sortPosts2(d, c) {
function e(f, h) {
var g = postTitle[f];
postTitle[f] = postTitle[h];
postTitle[h] = g;
var g = postDate[f];
postDate[f] = postDate[h];
postDate[h] = g;
var g = postUrl[f];
postUrl[f] = postUrl[h];
postUrl[h] = g;
var g = postLabels[f];
postLabels[f] = postLabels[h];
postLabels[h] = g;
var g = postPublished[f];
postPublished[f] = postPublished[h];
postPublished[h] = g;
var g = postRecent[f];
postRecent[f] = postRecent[h];
postRecent[h] = g
}
for (var b = d; b < c - 1; b++) {
for (var a = b + 1; a < c; a++) {
if (postTitle[b] > postTitle[a]) {
e(b, a)
}
}
}
}
function displayToc() {
var a = 0;
var b = 0;
while (b < postTitle.length) {
temp1 = postLabels[b];
document.write("");
document.write('<div class="post-archive"><h4>' + temp1 + '</h4><div class="ct-columns">');
firsti = a;
do {
document.write("<p>");
document.write('<a " href="' + postUrl[a] + '">' + postTitle[a] + "");
if (postRecent[a] == true) {
document.write(' - <strong><span>New!</span></strong>')
}
document.write("</a></p>");
a = a + 1
} while (postLabels[a] == temp1);
b = a;
document.write("</div></div>");
sortPosts2(firsti, a);
if (b > postTitle.length) {
break
}
}
}
</script>
<script src="https://quangsangit.com/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&max-results=9999&callback=bloggersitemap" type="text/javascript"></script></script>

Mẫu 3: 

Javascript/HTML


<div id='show-cat'></div>
<div id='show-post'>
<script type='text/javaScript'>
var cat_home='http://www.quangsangit.com';cat_numb=11;cat_pre='Prev';cat_nex='Next';
var cat_name;var cat_start;var cat_class;
function show_post2(a){var tt=a.feed.openSearch$totalResults.$t;dw='';dw+='<ul>';for(var i=0;i<cat_numb&&i<a.feed.entry.length;i++){var entry=a.feed.entry[i];cat_title=entry.title.$t;for(var j=0;j<entry.link.length;j++){if(entry.link[j].rel=='alternate'){var cat_url=entry.link[j].href}}dw+='<li>';dw+=(cat_start+i)+'. <a href="'+cat_url+'" rel="nofollow" title="'+cat_title+'">'+cat_title+'</a>';dw+='</li>'}dw+='</ul>';dw+='<div id="navi-cat">';if(cat_start>1){dw+='<a href="" onclick="show_post(\''+cat_name+'\',\''+(cat_start-cat_numb)+'\',\''+cat_class+'\');return false" title="'+cat_pre+'">'+cat_pre+'</a>'}if((cat_start+cat_numb-1)<tt){dw+='<a href="" onclick="show_post(\''+cat_name+'\',\''+(cat_start+cat_numb)+'\',\''+cat_class+'\');return false" title="'+cat_nex+'">'+cat_nex+'</a>'}dw+='<span>'+cat_start;if(cat_start!=tt){dw+=' &ndash; '+(cat_start+i-1)}dw+=' / '+tt+'</span>';dw+='</div>';document.getElementById('show-post').innerHTML=dw+'<style type="text/css">.cat-'+cat_class+' a{background:#bbb!important;color:#fff!important}<\/style>'}function show_post(a,b,c){var d=document.getElementsByTagName('head')[0];e=document.createElement('script');e.type='text/javascript';e.setAttribute('src',cat_home+'/feeds/posts/default/-/'+a+'?alt=json-in-script&start-index='+b+'&max-results='+cat_numb+'&callback=show_post2');d.appendChild(e);cat_name=a;cat_start=parseInt(b),cat_class=c}function show_cat(a){var cat=a.feed.category;dw='';dw+='<ul>';for(var i=0;i<cat.length-1;i++){for(var j=i+1;j<cat.length;j++){if(cat[i].term>cat[j].term){cat_hv=cat[i].term;cat[i].term=cat[j].term;cat[j].term=cat_hv}}}for(var i=0;i<cat.length;i++){dw+='<li class="cat-'+i+'">';dw+='<a href="" onclick="show_post(\''+cat[i].term+'\',\'1\',\''+i+'\');return false" title="';dw+=cat[i].term;dw+='">';dw+=cat[i].term;dw+='</a>';dw+='</li>'}dw+='</ul>';document.getElementById('show-cat').innerHTML=dw}document.write('<script type="text/javascript" src="'+cat_home+'/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=show_cat"><\/script>');
</script>
</div>
<div style='clear:both'></div>

CSS

#sidebar-wrapper{display:none!important}#main-wrapper{width:100%!important}#show-cat{float:left;margin:20px 5% 20px 0;width:25%;height:389px;overflow-x:hidden;overflow-y:auto;line-height:18px;border:1px solid #ccc}#show-cat ul{margin:0;border-top:0 solid #ccc;padding:0}#show-cat ul li{list-style-type:none;margin:0;border-right:1px solid #ccc;border-bottom:0 solid #ccc;border-left:0 solid #ccc;padding:0}#show-cat ul li a{display:block;padding:10px;border-bottom:1px solid #ccc}#navi-cat a:hover{color:#fff!important}#show-cat ul li:last-child a{border-bottom:none}#show-cat ul li a,#navi-cat a{background:#fff;color:#555;font-weight:bold;text-decoration:none}#show-cat ul li a,#navi-cat a,#navi-cat span{font-size:14px}#show-cat ul li a:hover,#navi-cat a:hover{background:#666;color:#fff}#show-post{float:left;width:69%;line-height:1.6em}#show-post ul li{list-style-type:none;margin:10px 0 0 -40px;padding:10px;border:1px solid #ddd}#show-post a:hover{color:#07ACEC}#show-post a{color:#333;font-weight:bold}#navi-cat{padding:20px 0}#navi-cat a{margin-right:10px;border:1px solid #ccc}#navi-cat a,#navi-cat span{padding:10px 15px}#navi-cat span{float:right}#show-cat::-webkit-scrollbar{width:8px;height:8px}#show-cat::-webkit-scrollbar-track{background-color:rgba(0,0,0,.1);border-radius:2px}#show-cat::-webkit-scrollbar-thumb:hover{background-color:rgba(0,0,0,.6)}#show-cat::-webkit-scrollbar-thumb{border-radius:2px;background-color:rgba(0,0,0,.4);transition:all 400ms ease-in-out}@media screen and (max-width:768px){#show-cat{width:35%}#show-post{width:59%}}@media screen and (max-width:480px){#show-cat{width:100%;margin:20px 0}#show-post{width:100%}}


Thay đường dẫn quangsangit.com thành đường dẫn tới blog của bạn
Bạn có thể xem trước demo ở dưới đây.


Chúc các bạn thành công

Post a Comment

© Quang Sáng Blog. All rights reserved. | Protected By DMCA.

Developed by Jago Desain