Share Code ThueCodeWeb.Net Của Đạt Light

Hình ảnh ngoài trang chủHình ảnh trong Admin CPCấu Hình:


Các bạn cấu hình theo đường dẫn sau:
app -> include -> config

Trong đó: 

- database.php :

$server = 'Địa chỉ sever';
$user = 'Tên user';
$pass = 'Mật khẩu';
$db = 'Tên database';

- napthe.php :

$url = 'https://thesieure.com/chargingws/v2'; // Để nguyên
$partner_id = '6240348951'; // ID tài khoản của bản
$sign = '76dd9f75ad56a2a0b99157c5f0fcc305'; // Khóa bảo mật

Download Source dưới đây:


Post a Comment

© Quang Sáng Blog. All rights reserved. | Protected By DMCA.

Developed by Jago Desain