Share Code Dich Vụ Facebook Của NTThành

Hình Ảnh Trang Chủ

Hình Ảnh Trang Quản Trị

Cấu hình tại ./config.php

Download Tại Đây:


Nhớ up lên toàn bộ code nha các chàng trai. Không nó thông báo lỗi 404 đó