Tạo Trang Báo Lỗi 404 Cực Đẹp

Hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bạn một trang báo lỗi 404 cực đẹp sử dụng hình ảnh dạng svg mạng lại tốc độ load cực nhanh và không ảnh hưởng tới SEO dành cho bạn.


Và không linh tinh luyên thuyên nữa thì sau đây là các làm.
Để làm được cái này các bạn cần vào phần Chủ đề -> Chỉnh sửa HTML

Và các bạn chèn mã code này vào thẻ nơi mà bạn muốn hiển thị
<b:if cond='data:view.isError'>
<div class="errorWrap">
<svg viewBox="0 0 1920 1080" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<title>404</title>
<g data-name="Layer 12" id="Layer_12 yellow-back-fig">
<path class="cls-1" d="M600.87,872H156a4,4,0,0,0-3.78,4.19h0a4,4,0,0,0,3.78,4.19H600.87a4,4,0,0,0,3.78-4.19h0A4,4,0,0,0,600.87,872Z"></path>
<rect class="cls-1" height="8.39" rx="4.19" ry="4.19" width="513.38" x="680.91" y="871.98"></rect>
<path class="cls-1" d="M1480,876.17h0c0,2.32,2.37,4.19,5.3,4.19h350.61c2.93,0,5.3-1.88,5.3-4.19h0c0-2.32-2.37-4.19-5.3-4.19H1485.26C1482.33,872,1480,873.86,1480,876.17Z"></path>
<rect class="cls-1" height="8.39" rx="4.19" ry="4.19" width="249.8" x="492.21" y="920.64"></rect>
<path class="cls-1" d="M1549.14,924.84h0a4.19,4.19,0,0,0-4.19-4.19H1067.46a14.66,14.66,0,0,1,.35,3.21v1A4.19,4.19,0,0,0,1072,929h472.94A4.19,4.19,0,0,0,1549.14,924.84Z"></path>
<path class="cls-1" d="M865.5,924.84h0a4.19,4.19,0,0,0,4.19,4.19h82.37a12.28,12.28,0,0,1-.19-2v-2.17a4.19,4.19,0,0,0-4.19-4.19h-78A4.19,4.19,0,0,0,865.5,924.84Z"></path>
<rect class="cls-1" height="8.39" rx="4.19" ry="4.19" width="54.72" x="915.6" y="981.47"></rect>
<path class="cls-1" d="M730.33,985.67h0c0,2.32,4.23,4.19,9.44,4.19h104.3c5.22,0,9.44-1.88,9.44-4.19h0c0-2.32-4.23-4.19-9.44-4.19H739.78C734.56,981.47,730.33,983.35,730.33,985.67Z"></path>
<rect class="cls-1" height="8.39" rx="4.19" ry="4.19" width="78.11" x="997.06" y="981.47"></rect>
<g id="round-conf">
<path class="cls-1 circle c1" d="M536.41,155.14a17.77,17.77,0,1,0,17.77,17.77A17.77,17.77,0,0,0,536.41,155.14Zm0,28.68a10.9,10.9,0,1,1,10.9-10.9A10.9,10.9,0,0,1,536.41,183.81Z"></path>
<path class="cls-1 circle c2" d="M1345.09,82.44a17.77,17.77,0,1,0,17.77,17.77A17.77,17.77,0,0,0,1345.09,82.44Zm0,28.68a10.9,10.9,0,1,1,10.9-10.9A10.9,10.9,0,0,1,1345.09,111.12Z"></path>
<path class="cls-1 circle c3" d="M70.12,363A17.77,17.77,0,1,0,87.89,380.8,17.77,17.77,0,0,0,70.12,363Zm0,28.68A10.9,10.9,0,1,1,81,380.8,10.9,10.9,0,0,1,70.12,391.7Z"></path>
<path class="cls-1 circle c4" d="M170.47,751.82a17.77,17.77,0,1,0,17.77,17.77A17.77,17.77,0,0,0,170.47,751.82Zm0,28.68a10.9,10.9,0,1,1,10.9-10.9A10.9,10.9,0,0,1,170.47,780.5Z"></path>
<path class="cls-1 circle c5" d="M1457.34,762.73a17.77,17.77,0,1,0,17.77,17.77A17.77,17.77,0,0,0,1457.34,762.73Zm0,28.68a10.9,10.9,0,1,1,10.9-10.9A10.9,10.9,0,0,1,1457.34,791.4Z"></path>
<path class="cls-1 circle c6" d="M1829.15,407.49a17.77,17.77,0,1,0,17.77,17.77A17.77,17.77,0,0,0,1829.15,407.49Zm0,28.68a10.9,10.9,0,1,1,10.9-10.9A10.9,10.9,0,0,1,1829.15,436.17Z"></path>
</g>
</g>
<g data-name="Layer 2" id="fortyfour">
<g class="four a">
<rect class="cls-2" height="466.29" rx="57.1" ry="57.1" transform="translate(918.39 330.19) rotate(90)" width="120.71" x="233.74" y="391.14"></rect>
<rect class="cls-3" height="396.88" rx="60.36" ry="60.36" width="120.71" x="333.83" y="475.1"></rect>
<rect class="cls-3" height="604.75" rx="60.36" ry="60.36" transform="translate(290.49 -70.78) rotate(35)" width="120.71" x="197.13" y="122.89"></rect>
</g>
<g class="four b">
<rect class="cls-2" height="466.29" rx="57.1" ry="57.1" transform="translate(2244.26 -994.14) rotate(90)" width="120.71" x="1558.84" y="391.91"></rect>
<rect class="cls-3" height="396.88" rx="60.36" ry="60.36" width="120.71" x="1658.92" y="475.87"></rect>
<rect class="cls-3" height="604.75" rx="60.36" ry="60.36" transform="translate(530.57 -830.68) rotate(35)" width="120.71" x="1522.22" y="123.66"></rect>
</g>
<path class="cls-3" d="M956.54,168.2c-194.34,0-351.89,157.55-351.89,351.89S762.19,872,956.54,872s351.89-157.55,351.89-351.89S1150.88,168.2,956.54,168.2Zm0,584.49c-128.46,0-232.6-104.14-232.6-232.6s104.14-232.6,232.6-232.6,232.6,104.14,232.6,232.6S1085,752.69,956.54,752.69Z" id="ou"></path>
</g>
<g data-name="Layer 3" id="umbrella">
<g>
<circle class="cls-4" cx="1187.53" cy="240.3" r="7.66" transform="translate(236.36 990.8) rotate(-49.71)"></circle>
<g>
<path class="cls-5" d="M1219.56,359.67l55,100.52c32.7-48.48-6.87-142.43-91.75-214.38-84.41-71.55-183-95.33-225.81-56l114.21,44.14Z"></path>
<path class="cls-6" d="M1182.79,245.81c-84.41-71.55-183-95.33-225.81-56l114.21,44.14Z"></path>
<polygon class="cls-7" points="1182.79 245.81 1071.19 233.91 1219.56 359.67 1182.79 245.81"></polygon>
</g>
<polygon class="cls-8" points="1180.91 409.02 1274.54 460.19 1219.56 359.67 1071.19 233.91 956.98 189.76 1021.95 274.29 1180.91 409.02"></polygon>
<g>
<rect class="cls-4" height="5.1" transform="translate(108.21 955.38) rotate(-49.71)" width="175.58" x="997.45" y="358.35"></rect>
<rect class="cls-4" height="32.27" rx="10.73" ry="10.73" transform="translate(515.04 -573.16) rotate(40.29)" width="21.46" x="1028.09" y="399.36"></rect>
</g>
</g>
</g>
<g data-name="Layer 4" id="pillow">
<path class="cls-1" d="M754,627.07c7,.54,12.92-2.82,13.35-7.59s-4.95-9.24-12-9.87a18.55,18.55,0,0,0-2.17,0l-74.9-81.64c0-.1,0-.19,0-.29,0-7.09-4-12.83-8.8-12.81s-8.75,5.77-8.73,12.87c0,0,0,.09,0,.13l-50.21,46.07h-.09c-7.06-.63-13.14,2.77-13.57,7.59s4.87,9.16,11.85,9.84l76.08,82.92s0,0,0,.06c0,7.09,4,12.83,8.8,12.81s8.65-5.66,8.71-12.65Z"></path>
<path class="cls-9" d="M669.46,514.82c-4.77-.83-8.75,5.77-8.73,12.87,0,0,0,.09,0,.13l-50.21,46.07h-.09c-7.06-.63-13.14,2.77-13.57,7.59s4.87,9.16,11.85,9.84l76.08,82.92s0,0,0,.06c0,7.09,4,12.83,8.8,12.81s8.65-5.66,8.71-12.65C570.55,573,702.07,520.47,669.46,514.82Z"></path>
</g>
<g data-name="Layer 7" id="cup">
<polygon class="cls-1" points="1173.69 748.21 1140.52 715.42 1195.79 647.35 1241.13 692.16 1173.69 748.21"></polygon>
<polygon class="cls-8" points="1173.69 748.21 1140.52 715.42 1143.93 711.27 1177.81 744.75 1173.69 748.21"></polygon>
<polygon class="cls-5" points="1194.68 731.46 1157.04 694.24 1183.8 661.7 1226.91 704.32 1194.68 731.46"></polygon>
<g class="cls-10">
<path class="cls-8" d="M1176.32,667.78h0a4.19,4.19,0,0,1,4.19,4.19v33.54a0,0,0,0,1,0,0h-8.38a0,0,0,0,1,0,0V672a4.19,4.19,0,0,1,4.19-4.19Z" transform="translate(822.53 -628.67) rotate(44.67)"></path>
<path class="cls-8" d="M1172.73,709.7l23.58-23.85a4.19,4.19,0,0,1,5.92,0h0a4.19,4.19,0,0,1,0,5.92l-23.58,23.85Z"></path>
<path class="cls-8" d="M1185.11,722.09l23.58-23.85a4.19,4.19,0,0,1,5.92,0h0a4.19,4.19,0,0,1,0,5.92L1191.06,728Z"></path>
</g>
<path class="cls-5" d="M1197.85,660.5h45.69a5.7,5.7,0,0,1,5.7,5.7v8.32a0,0,0,0,1,0,0h-57.09a0,0,0,0,1,0,0v-8.32A5.7,5.7,0,0,1,1197.85,660.5Z" transform="translate(829.53 -667.66) rotate(45)"></path>
<path class="cls-8" d="M1191.49,664.74h53.94a5.25,5.25,0,0,1,5.25,5.25v4.79a0,0,0,0,1,0,0h-64.44a0,0,0,0,1,0,0V670a5.25,5.25,0,0,1,5.25-5.25Z" transform="translate(822.83 -663.17) rotate(44.67)"></path>
</g>
<g data-name="Layer 8" id="clock">
<circle class="cls-5" cx="847.7" cy="247.59" r="74.66" transform="translate(-32.91 314.05) rotate(-20.6)"></circle>
<circle class="cls-1" cx="847.7" cy="247.59" r="63.44" transform="translate(-32.91 314.05) rotate(-20.6)"></circle>
<rect class="cls-3 clock-hand-1" height="58" rx="3.02" ry="3.02" width="6.04" x="845" y="189.5"></rect>
<rect class="cls-3 clock-hand-2" height="38" rx="3.02" ry="3.02" transform="translate(1611.22 -230.4) rotate(130.4)" width="6.04" x="845" y="209.5"></rect>
<circle class="cls-3" cx="847.7" cy="247.59" r="3" transform="translate(-32.91 314.05) rotate(-20.6)"></circle>
</g>
<g data-name="Layer 9" id="box">
<g id="box-top"><polygon class="cls-8" points="569.71 382.28 653.74 329.39 747.13 320.1 679.2 369.85 569.71 382.28"></polygon>
<polygon class="cls-5" points="691.95 367.2 570.87 392.34 565.32 383.35 687.8 357.45 691.95 367.2"></polygon>
<polygon class="cls-5" points="661.54 337.48 570.87 392.34 562.42 378.92 652.25 322.38 658.12 321.34 661.54 337.48"></polygon><polygon class="cls-7" points="661.54 337.48 570.87 392.34 562.42 378.92 652.25 322.38 658.12 321.34 661.54 337.48"></polygon><polygon class="cls-5" points="747.13 320.1 661.54 337.48 652.25 322.38 738.4 307.1 747.13 320.1"></polygon>
</g>
<path class="cls-5" d="M588.28,420.26s3.44,5.2,5.19,8l43.1,68.48,158.81-100-43.1-68.48q-2.63-4.17-5.47-8Z"></path>
<path class="cls-7" d="M588.28,420.26s3.44,5.2,5.19,8l43.1,68.48,158.81-100-43.1-68.48q-2.63-4.17-5.47-8Z"></path>
<rect class="cls-5" height="90.58" transform="translate(-89.78 450.43) rotate(-32.19)" width="83.99" x="693.73" y="335.51"></rect>
</g>
<g data-name="Layer 6" id="rucksack">
<g id="stripe"><path class="cls-12" d="M1200.32,473.91h0a13.74,13.74,0,0,0-18.41,7.44l-55,129.86a14.82,14.82,0,0,0,7.13,19.21h0a13.74,13.74,0,0,0,18.41-7.44l55-129.86A14.82,14.82,0,0,0,1200.32,473.91Z"></path>
<path class="cls-13" d="M1202.18,606.34h0a14,14,0,0,0-16.18-11.8l-48.83,9c-7.59,1.4-12.66,9-11.31,16.89h0a14,14,0,0,0,16.18,11.8l48.83-9C1198.46,621.82,1203.53,614.26,1202.18,606.34Z"></path>
</g>
<path class="cls-8" d="M1300.86,603l-122.93,22.74-15.44-90.91c-5.75-33.86,15.89-66.17,48.34-72.18l11.58-2.08c32.45-6,57.26,17.66,63,51.51Z"></path>
<path class="cls-1" d="M1307,601.91l-112.32,20.78-15.9-93.61c-5.5-32.36,15.19-63.25,46.2-69h0c31-5.74,60.62,15.85,66.12,48.21Z"></path>
<path class="cls-8" d="M1296.76,603.8,1215,618.92l-4.89-28.77c-2.11-12.42,5.83-24.27,17.73-26.47l38.67-7.15c11.9-2.2,23.26,6.08,25.37,18.5Z"></path>
<path class="cls-5" d="M1296.76,603.8l-73.41,13.58-4.92-29c-2-11.62,5.45-22.72,16.6-24.78l33.07-6.12c11.14-2.06,21.77,5.69,23.75,17.32Z"></path>
<path class="cls-4" d="M1231.77,469.69l-13.42,2.48a10.25,10.25,0,0,0-8,11.92l2.38,14a9.9,9.9,0,0,0,11.42,8.33l13.42-2.48a10.25,10.25,0,0,0,8-11.92l-2.38-14A9.9,9.9,0,0,0,1231.77,469.69Zm7.17,20.84a6.39,6.39,0,0,1-5,7.43l-8.36,1.55a6.17,6.17,0,0,1-7.12-5.19l-1.48-8.73a6.39,6.39,0,0,1,5-7.43l8.36-1.55a6.17,6.17,0,0,1,7.12,5.19Z"></path>
<path class="cls-14" d="M1233.74,471.13l-13.42,2.48a10.25,10.25,0,0,0-8,11.92l2.38,14a9.9,9.9,0,0,0,11.42,8.33l13.42-2.48a10.25,10.25,0,0,0,8-11.92l-2.38-14A9.9,9.9,0,0,0,1233.74,471.13Zm7.17,20.84a6.39,6.39,0,0,1-5,7.43l-8.36,1.55a6.17,6.17,0,0,1-7.12-5.19L1219,487a6.39,6.39,0,0,1,5-7.43l8.36-1.55a6.17,6.17,0,0,1,7.12,5.19Z"></path>
</g>
<g data-name="Layer 5" id="bike">
<path class="cls-8 wheel" d="M1139.82,780.44a76.59,76.59,0,1,0-57.9,91.53A76.59,76.59,0,0,0,1139.82,780.44Zm-28.12,6.33a47.59,47.59,0,0,1,.83,15.8c-30.14-6.28-47.68-21.65-54.39-52.52A47.73,47.73,0,0,1,1111.69,786.77Zm-70.46-30.9c10.35,26.88,10.14,50.4-13.73,70.77a47.67,47.67,0,0,1,13.73-70.77Zm34.35,88a47.55,47.55,0,0,1-34.94-5.62c16.8-20.36,41.71-25.94,67.09-19.46A47.66,47.66,0,0,1,1075.58,843.85Z"></path>
<path class="cls-8 wheel" d="M864.89,789.69a76.59,76.59,0,1,0-66.13,85.78A76.59,76.59,0,0,0,864.89,789.69Zm-28.59,3.7a47.59,47.59,0,0,1-.64,15.81c-29.43-9-45.47-26-49.3-57.33A47.73,47.73,0,0,1,836.3,793.39ZM769,756.1c7.82,27.72,5.43,51.12-20.22,69.2A47.67,47.67,0,0,1,769,756.1Zm26.06,90.78a47.55,47.55,0,0,1-34.27-8.83c18.61-18.72,43.93-22,68.6-13.16A47.66,47.66,0,0,1,795.06,846.88Z"></path>
<g>
<rect class="cls-1" height="53.21" transform="translate(-165.97 273.38) rotate(-16.19)" width="12.87" x="871.39" y="693.37"></rect>
<path class="cls-5" d="M813.93,679.35c-3.72-5.2,2.24-18.5,9.16-16.13,33.43,11.46,73.85,10.45,73.85,10.45,8.84.15,14.44,10.34,7.27,15.48-14.36,8.79-33.13,17-56.35,9.76C830.17,693.41,819.83,687.6,813.93,679.35Z"></path>
<path class="cls-7" d="M813.93,679.35c-3.72-5.2,2.24-18.5,9.16-16.13,33.43,11.46,73.85,10.45,73.85,10.45,8.84.15,14.44,10.34,7.27,15.48-14.36,8.79-33.13,17-56.35,9.76C830.17,693.41,819.83,687.6,813.93,679.35Z"></path>
<path class="cls-5" d="M817.15,680.06c-3.59-5,1.69-16.51,8.37-14.22,32.3,11.09,71.41,7.83,71.41,7.83,8.54.14,17.45,9.94,7.43,15.88-13.87,8.51-32,16.44-54.44,9.44C832.84,693.67,822.85,688,817.15,680.06Z"></path>
</g>
<g>
<circle class="cls-9" cx="1022.66" cy="599.55" r="11.57" transform="translate(-4.86 8.38) rotate(-0.47)"></circle>
<path class="cls-1" d="M1069.76,792.37l-34.89-96.74,1.93-.8-1.71-4.15-1.74.72-13.26-36.76,1.27-.42-2.25-6.76,5.94-2-2.57-7.72-9.7,3.22c-11.55-22.55,2-36.33,15-41.86l-5.57-8.81c-23,10.29-29.61,28.75-19.53,54l-9.38,3.12,2.56,7.72,5.47-1.82,2.25,6.76,2.36-.78,13.62,37.76-2.35,1,1.71,4.15,2.16-.89,34.65,96.09a7.47,7.47,0,0,0,9.56,4.49h0A7.47,7.47,0,0,0,1069.76,792.37Z"></path>
<circle class="cls-11" cx="1027.9" cy="587.94" r="12.99" transform="translate(-4.77 8.42) rotate(-0.47)"></circle>
</g>
<path class="cls-5" d="M1021.29,654l-17.73,6.15,1.72,5.59-31.41,82.36c-19.35,32.53-66.3,36.72-75.56,16.68l-7.09-21.5L879,747.1l3.28,10.09-94.65,33.95c-11.49,2.29-11.85,15.79-2.61,17.84,0,0,39.11,3.66,103,9.5a92.75,92.75,0,0,0,40.89-5.29c44.32-16.56,57.73-50.67,57.73-50.67l26.82-67.26a1.37,1.37,0,0,1,2.53,0l1.42,3.33,17.75-7.62Z"></path>
<path class="cls-7" d="M1021.29,654l-17.73,6.15,1.72,5.59-31.41,82.36c-19.35,32.53-66.3,36.72-75.56,16.68l-7.09-21.5L879,747.1l3.28,10.09-94.65,33.95c-11.49,2.29-11.85,15.79-2.61,17.84,0,0,39.11,3.66,103,9.5a92.75,92.75,0,0,0,40.89-5.29c44.32-16.56,57.73-50.67,57.73-50.67l26.82-67.26a1.37,1.37,0,0,1,2.53,0l1.42,3.33,17.75-7.62Z"></path>
</g>
</svg>
<h4>There's nothing here!</h4>
<p>Sorry, the page you were looking for in this blog does not exist.</p>
<a class="homepage" href="/"><i class="fas fa-home"></i>
Home</a>
</div>
</b:if>
Tiếp theo đó bạn dán CSS này vào trong ]]</b:skin> hoặc ở đâu cũng đươc
.error404 #main-wrapper{width:100%}
.error404 #sidebar-wrapper{display:none}
.errorWrap{color:#444444;text-align:center;padding:60px 0;width:50%;margin:0 auto;}
.errorWrap h3{font-size:160px;line-height:1em;margin:0 0 20px}
.errorWrap h4{font-size:25px;margin:0 0 20px}
.errorWrap p{margin:0 0 10px}
.errorWrap a{display:inline-block;height:32px;background-color:#652f8f;font-size:15px;color:#fff;font-weight:700;line-height:32px;padding:0 20px;margin:15px 0 0;border-radius:2px}
.errorWrap a:hover{background-color:#652f8f;color:#fff}
.wheel{animation:wheel-rotate 6s ease infinite;transform-origin:center;transform-box:fill-box}
@keyframes wheel-rotate{50%{transform:rotate(360deg);animation-timing-function:cubic-bezier(0.55,0.085,0.68,0.53)}100%{transform:rotate(960deg)}}
.clock-hand-1{animation:clock-rotate 3s linear infinite;transform-origin:bottom;transform-box:fill-box}
.clock-hand-2{animation:clock-rotate 6s linear infinite;transform-origin:bottom;transform-box:fill-box}
@keyframes clock-rotate{100%{transform:rotate(360deg)}}
#box-top{animation:box-top-anim 2s linear infinite;transform-origin:right top;transform-box:fill-box}
@keyframes box-top-anim{50%{transform:rotate(-5deg)}}
#umbrella{animation:umbrella-anim 6s linear infinite;transform-origin:center;transform-box:fill-box}
@keyframes umbrella-anim{25%{transform:translateY(10px) rotate(5deg)}75%{transform:rotate(-5deg)}}
#cup{animation:cup-rotate 3s cubic-bezier(0.455,0.03,0.515,0.955) infinite;transform-origin:top left;transform-box:fill-box}
@keyframes cup-rotate{50%{transform:rotate(-5deg)}}
#pillow{animation:pillow-anim 3s linear infinite;transform-origin:center;transform-box:fill-box}
@keyframes pillow-anim{25%{transform:rotate(10deg) translateY(5px)}75%{transform:rotate(-10deg)}}
#stripe{animation:stripe-anim 3s linear infinite;transform-origin:center;transform-box:fill-box}
@keyframes stripe-anim{25%{transform:translate(10px,0) rotate(-10deg)}75%{transform:translateX(10px)}}
#bike{animation:bike-anim 6s ease infinite}
@keyframes bike-anim{0%{transform:translateX(-1300px)}50%{transform:translateX(0);animation-timing-function:cubic-bezier(0.47,0,0.745,0.715)}100%{transform:translateX(1300px)}}
#rucksack{animation:ruck-anim 3s linear infinite;transform-origin:top;transform-box:fill-box}
@keyframes ruck-anim{50%{transform:rotate(5deg)}}
.error_page .circle{animation:circle-anim ease infinite;transform-origin:center;transform-box:fill-box;perspective:0}
.error_page .circle.c1{animation-duration:2s}
.error_page .circle.c2{animation-duration:3s}
.error_page .circle.c3{animation-duration:1s}
.error_page .circle.c4{animation-duration:1s}
.error_page .circle.c5{animation-duration:2s}
.error_page .circle.c6{animation-duration:3s}
@keyframes circle-anim{50%{transform:scale(.2) rotateX(360deg) rotateY(360deg)}}
.four,#ou{animation:four-anim cubic-bezier(0.39,0.575,0.565,1) infinite}
.four.a{transform-origin:bottom left;animation-duration:3s;transform-box:fill-box}
.four.b{transform-origin:bottom right;animation-duration:3s;transform-box:fill-box}
#ou{animation-duration:6s;transform-origin:center;transform-box:fill-box}
.cls-1{fill:#ffc541}
.cls-8.wheel,.cls-2{fill:#652f8f}
.cls-3{fill:#652f8f}
.cls-4{fill:#f78d5e}
.cls-5{fill:#fa976c}
.cls-6,.cls-7,.cls-8{fill:#b65c32}
.cls-10,.cls-6{opacity:0.6}
.cls-7{opacity:0.4}
.cls-9{fill:#f4b73b}
.cls-11{fill:#f9c358}
.cls-12{fill:#9b462c}
.cls-13{fill:#aa512e}
.cls-14{fill:#7d6aa5}
Lưu lại và hưởng thụ thành quả thôi

Post a Comment

© Quang Sáng Blog. All rights reserved. | Protected By DMCA.

Developed by Jago Desain