Chia Sẻ Bộ Meta SEO Chuẩn Cho Blogspot - Blogger


Với bộ Meta mình sẽ chia sẻ cho các bạn dưới đây sẽ đảm bảo số điểm SEO của các bạn khi kiểm tra sẽ từ 90 - 100 điểm.

Vậy thì thẻ Meta quan trọng như thế nào?

Thẻ Meta website có thể gây ảnh hưởng đến xếp hạng vị trí trang web của bạn và cách người dùng xem trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm.
Và dưới đây là bộ Meta các bạn chỉ cần copy và dán vào trong thẻ <head></head> là được. Và tinh chỉnh lại những phần mình to màu xanh nha
<!-- Blog Title -->
<b:if cond='data:view.isError'><title>Error 404: Page Not Found</title></b:if>
<b:if cond='data:view.isHomepage'><title><data:blog.pageTitle/></title></b:if>
<b:if cond='!data:view.isMultipleItems'><title><data:blog.pageName/></title></b:if>
<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
<b:if cond='data:view.search.query'><title>Search : <data:view.search.query/></title></b:if>
<b:if cond='data:view.search.label'><title><data:blog.pageName/> - <data:blog.title/></title></b:if>
<b:if cond='data:view.isArchive'><title>Blog Archive in : <data:blog.pageName/></title></b:if>
<b:if cond='data:view.search and !data:view.search.label and !data:view.search.query and !data:view.isArchive'><title>Blog : <data:blog.title/></title></b:if>
</b:if>

<!-- Meta Title -->
<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' property='og:title'/>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' property='og:image:alt'/>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='twitter:title'/>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='twitter:image:alt'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:image:alt'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' name='twitter:title'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' name='twitter:image:alt'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>

<!-- Meta Image -->
<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postThumbnailUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
<meta content='logo-blog.png' property='og:image'/>
</b:if>
</b:if>
<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
<meta content='logo-blog.png' name='twitter:image'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' name='twitter:image'/>
</b:if>
<b:if cond='data:view.isPost'>
<link expr:href='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 700)' rel='image_src'/>
</b:if>

<!-- Meta Description -->
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<b:if cond='data:blog.metaDescription'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:post.snippet' property='og:description'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='twitter:description'/>

<!-- Meta Keywords -->
<meta expr:content='data:blog.title + ", " + data:blog.pageName' name='keywords'/>
<meta expr:content='data:blog.title' property='article:tag'/>

<!-- Meta Link -->
<link expr:href='data:blog.url' rel='canonical'/>
<link expr:href='data:blog.url' hreflang='x-default' rel='alternate'/>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>

<!-- Meta Owner -->
<meta content='Nguyen Van A' name='Author'/>
<link href='https://www.facebook.com/userfb' rel='me'/>
<link href='https://www.facebook.com/userfb' rel='author'/>
<link href='https://www.facebook.com/linkFanspage' rel='publisher'/>
<meta content='000000000000999' property='fb:admins'/>
<meta content='000000000000999' property='fb:pages'/>
<meta content='00000000000099988' property='fb:app_id'/>
<meta content='https://www.facebook.com/000000000000999' property='article:author'/>
<meta content='https://www.facebook.com/000000000000999' property='article:publisher'/>
<meta content='@akun.twitter' name='twitter:site'/>
<meta content='@akun.twitter' name='twitter:creator'/>
<meta expr:content='data:blog.title' name='copyright'/>

<!-- Meta Icon -->
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + "favicon.ico"' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<link href='.../s300/logo-blog.png' rel='apple-touch-icon'/>
<link href='.../s57/logo-blog.png' rel='apple-touch-icon' sizes='57x57'/>
<link href='.../s72/logo-blog.png' rel='apple-touch-icon' sizes='72x72'/>
<link href='.../s76/logo-blog.png' rel='apple-touch-icon' sizes='76x76'/>
<link href='.../s114/logo-blog.png' rel='apple-touch-icon' sizes='114x114'/>
<link href='.../s120/logo-blog.png' rel='apple-touch-icon' sizes='120x120'/>
<link href='.../s144/logo-blog.png' rel='apple-touch-icon' sizes='144x144'/>
<link href='.../s152/logo-blog.png' rel='apple-touch-icon' sizes='152x152'/>
<link href='.../s180/logo-blog.png' rel='apple-touch-icon' sizes='180x180'/>

<!-- Meta Theme Color -->
<meta content='#fff' name='theme-color'/>
<meta content='#fff' name='msapplication-navbutton-color'/>
<meta content='#fff' name='apple-mobile-web-app-status-bar-style'/>
<meta content='yes' name='apple-mobile-web-app-capable'/>

<!-- Meta Blogger Rss -->
<meta content='blogger' name='generator'/>
<link href='https://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
<link expr:href='data:blog.url' rel='openid.delegate'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + "feeds/posts/default"' expr:title='data:blog.title + " - Atom"' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='"//www.blogger.com/feeds/" + data:blog.blogId + "/posts/default"' expr:title='data:blog.title + " - Atom"' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + "feeds/posts/default?alt=rss"' expr:title='data:blog.title + " - RSS"' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>

<!-- Meta Open Graph -->
<meta content='article' property='og:type'/>
<meta content='id_ID' property='og:locale'/>
<meta content='en_US' property='og:locale:alternate'/>
<meta content='en_GB' property='og:locale:alternate'/>
<meta content='summary_large_image' name='twitter:card'/>

<!-- Meta Robots Search -->
<meta content='width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=5.0' name='viewport'/>
<meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
<meta content='all-language' http-equiv='Content-Language'/>
<meta content='IE=Edge' http-equiv='X-UA-Compatible'/>
<meta content='Viet nam' name='geo.placename'/>
<meta content='id' name='geo.country'/>
<meta content='ID-BT' name='geo.region'/>
<meta content='id' name='language'/>
<meta content='global' name='target'/>
<meta content='global' name='distribution'/>
<meta content='general' name='rating'/>
<meta content='1 days' name='revisit-after'/>
<meta content='true' name='MSSmartTagsPreventParsing'/>
<meta content='index, follow' name='googlebot'/>
<meta content='follow, all' name='Googlebot-Image'/>
<meta content='follow, all' name='msnbot'/>
<meta content='follow, all' name='Slurp'/>
<meta content='follow, all' name='ZyBorg'/>
<meta content='follow, all' name='Scooter'/>
<meta content='all' name='spiders'/>
<meta content='all' name='WEBCRAWLERS'/>

<!-- Owner Sife Verification -->
<meta content='xxxxxxxxxxxxxxxxx_g' name='google-site-verification'/>
<meta content='xxxxxxxxxxxxxxxxx' name='msvalidate.01'/>
<meta content='xxxxxxxxxxxxxxxxx' name='p:domain_verify'/>
<meta content='xxxx_xxxxx-xxxxxxx' name='majestic-site-verification'/>

Post a Comment

© Quang Sáng Blog. All rights reserved. | Protected By DMCA.

Developed by Jago Desain